JYCサマーフォーラム2020①調査報告
https://www.youtube.com/watch?v=Gi8dZkwyyqw